Членови на Асоцијацијата

Атанас Козарев

Претседател

Стефаноски Милан

Потпретседател

Бомбол Делевска Тијана

Генерален Секретар