Членови на Асоцијацијата

Атанас Козарев

Претседател

Стефаноски Милан

Потпретседател

Бомбол Делевска Тијана

Генерален Секретар

Љупчо Сотироски

Претседател на Комисија за меѓународна дејност и меѓународна

Велинова Ања

Претседател на Комисија за млади истражувачи