Администратор

Администратор

ПРВА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА: „СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ВО НАУКАТА ОД 21-от ВЕК“

СКОПЈЕ, 28.05.2015 ГОДИНА

Втора меѓународна научна и стручна конференција: "Општествени, економски, правни, безбедносни и социјални детерминанти за развој на корпоративната безбедност во Р. Македонија, регионот и пошироко". Конференцијата се одржа во соработка со Српската асоцијација на менаџери за корпоративна безбедност, Детективската агенција ПРОТЕКТА-Белград и Агенција за обезбедување НИКОБ-Скопје. Програмски одбор:

  1. Проф.д-р. Лада Садиковик-Факултет за криминалистика, криминологија и безбедносни студии-Универзитет во Сараево
  2. Доц.д-р. Маид Пајевиќ-Логоc центар- Мостар
  3. Д-р Милан Тарман - Институт за корпоративни безбедносни студии - Словенија
  4. Доц.д-р. Сеџат Миловановиќ- Министер за стопанство-Босна и Херцеговина
  5. Доц.д-р. Џеват Махмутовиќ-Советник на Претседателот на БиХ
  6. Проф.д-р. Милан Милошевиќ-УНИОН-Белград
  7. Проф. д-р Драган Триван, Претседател на Српска асоцијација за менаџери за корпоративна безбедност
  8. Г-дин Александар Нацев-Директор на Дирекција за безбедност на класифицирани информации-Скопје.

 Програма:

 

21.05.2016 година, х. Стоун Бриџ, Скопје

10:00-10:30 Пристигнување и регистрација

10:30-11:00

Отворање на конференцијата

вонр.проф. д-р Атанас Козарев, Претседател на Асоцијацијата за корпоративна безбедност, човекови права и демократија - Скопје

г-дин Кирил Лазаров, сопственик на НИКОБ

проф. д-р Драган Триван, Претседател на Српска асоцијација за менаџери за корпоративна безбедност

д-р Милан Тарман - Институт за корпоративни безбедносни студии - Словенија

проф. д-р Лада Садиковиќ, Факултет за криминалистика, криминологија и безбедносни студии, Универзитет во Сараево

11:00 - 13:30

Пленарна сесија

    Модератор: проф. д-р Хуснија Хасанбеговиќ

Проф. д-р Стојан Славески,

м-р Стефанија Агротова

Јавно-приватни партнерства во секторот за приватно обезбедување
Проф. д-р Тодор Витларов Казнено правни аспекти на корпоративната безбедност
Проф. д-р  Милан Милошевиќ, д-р Горан Матиќ, м-р Милан Миљковиќ, Сајбер безбедноста во Република Србија - правна и институционална рамка
Доц. д-р Васко Стамевски Детективска дејност - проблеми и предизвици

Доц. д-р Ненад Танески

Доц. д-р Тони Наумовски

Проф. д-р Методија Дојчиновски

Социјалниот инжинеринг и корпоративната безбедност
Проф. д-р Лада Садиковиќ Способност на државата Босна и Херцеговина да се спротивстави на современите ризици и закани за нејзината безбедност
Доц. д-р Маид Пајевиќ Улогата на професионалната етика во борбата со современите безбедносни закани
13:30-14:00 Кафе пауза
14:00-15:00

Сесија 1

                   Модератор: доц. д-р Маид Пајевиќ

Доц. д-р Един Чолаковиќ, Доц. д-р Маид Пајевиќ, Сенита Чолаковиќ Културата на работата на црно во системот на корпоративна безбедност во БиХ

Доц. д-р Љупчо Сотировски

Современ пристап кон корпорациските безбедносни системи во ЕУ

Доц. д-р Васко Стамевски

Доц. д-р Елизабета Стамевска

Влијанието на корупцијата и другите форми на криминал врз

економскиот систем

м-р Бранислав Милосављевиќ Стратегиски пристап во превенцијата на организираниот криминал
м-р  Ебру Ибиш

Kриминал на белите јаки

м-р Виолета Пануковска Фактори кои ја загрозуваат безбедноста во Република Македонија
14:00-15:00

Сесија 2

Модератор: доц.д-р Васко Стамевски

Проф. д-р Хуснија Хасанбеговиќ

Доц. д-р Есад Х.Махмутовиќ

Влијанието на прекумерната бучава во урбаната средина врз појавата на непрофатливо и агресивно однесување

Проф. д-р Стојан Славески

м-р Филимена Божиновска

Компаративна анализа на сосојбите на приватното обезбедување во земји членки на ЕУ и земји кандидати за членство во ЕУ

Вон. проф. д-р Марјан Николовски, м-р Борче Петревски,

м-р Предраг Мицевски

Приватна безбедност, детективска дејност и соработка со полицијата

Вонр.проф. д-р Атанас Козарев

Војо Блажески

Александар Спасовски

Приватната безбедност во Република Македонија - теоретски и институционален дизајн
м-р Тања Крстева    Односи со јавноста: инструмент за гарантираше одржлив национален мир и безбедност

м-р Младен Трајков

Современите предизвици во процесот на корпоративната безбедност со посебен осврт на личната безбедност во градежниот сектор во Република Македонија
14:00-15:00

Сесија 3

Модератор: проф. д-р Алекса Стаменковски

Проф. д-р Алекса Стаменковски Политичкото уценување како современ облик на криминалитет
Проф. д-р Александра Станковска Сајбер-закани кон финансискиот сектор
Проф. д-р Савица Димитриевска Етички прашања во маркетингот
Вонр.проф.д-рМарјан Николовски, Вонр.проф.д-р Фросина Ременски Legality and legitimacy in the implementation of the special investigation meausures fot the disclousure of criminal acts in the area of organized crime in the Republic of Macedonia
Доц. д-р Елизабета Стамевска Спецификумот на економскиот криминалитет
Доц. д-р Јасна Теофиловска Сајбер безбедност - предизивци и одговори

Доц. д-р Александар Иванов

Д-р Владимир Цветковиќ

Меѓународната заштита на животната средина – со посебен осврт на Програмата за животната средина на Организацијата на Обединетите нации
м-р Тања Крстева Како социјалните медиуми влијаат на внатре-државни конфликти освен војна?
м-р Џихан Ахмед

Меѓународните односи, бегалската криза и корпоративната безбедност во Република Македонија

15:00-15:30 Заклучоци
15:30 Коктел

Втор дел: Млади истражувачи - јавно презентирани и јавно објавени рецензирани трудови од конференцијата

МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ

Ред. бр. Име и презиме Труд
1. Марија Цизалоска Борбата против даночното затајување - услов за стабилен економски раст на Република Македонија
2. Александар Довичински Меѓународната соработка во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија
3. Благоја Ѓорѓиески Казнено-правна реформа во Република Македонија
4. Мануела Пендаровска

Утврдување непрофесионални, незаконски и неетички дејствија на вработените во МВР

5.

Менде Митревски

Современи облици на криминалитет
6.

Мина Ефремовска

Феноменологија на прекршоци против јавен ред и мир во Република Македонија
7. Ивана Милошевиќ Приватното обезбедување во Република Србија - наследени проблеми, актуелна состојба и перспективи за развој
8. Сања Скакавац Некои аспекти од донесувањето и примената на Законот за заштита на узбунувачите во Република Србија
9. Ивановски Ивица Новата улога на јавното обвинителство во Република Македонија според ЗКП од 2010 година
10. Цветковски Ивица Тероризмот - глобална безбедносна закана
11. Стојанов Диме Еколошка безбедност
12. Вељановски Филип Криминалитет поврзан со вршење на приватно обезбедување во Република Македонија
13. Мустафа Газменд Поставеност и функционирање на полициската станица и корпоративната безбедност
14. Ѓорѓевски Перо Притвор
15. Трајковски Мартин Функционирање на управните служби во Министерството за внатрешни работи
16. Поповски Грегор Атентатори, киднапирање и организација на заштита
17. Стојменов Дејан Функционирање на Агенцијата за приватно обезбедување НИКОБ - Скопје
18. Дачевски Дарко Претрес
19. Јаначковски Слаѓан Односи со јавноста во МВР на Република Македонија
20. Трајкова Наташа Разузнавачки и безбедносни служби на некои држави
21. Андоновски Иле ВИП заштита на лица
22. Флорим Мурати

Улогата на Комората за приватно обезбедување во Република Македонија

23. Стојчев Борис Тероризмот како закана за современата безбедност
24. Иван Калковски Економски криминалитет
25. Флорим Мурати Улогата на безбедносните служби во борбата против бомбаш - самоубијците
26. Али Ахмет Некои аспекти на казнено - правната реформа во Република Македонија
27. Мартин Трајковски Моделот на функционирање на управните служби во МВР на Република Македонија
28. Марјанчо Павловски Модел на обезбедување на личности и објекти во МВР на Република Македонија
29 . Филип Атанасов

Заложнички кризи

30.

Дејан Настов

Имотни Деликти

31.


Галерија

PlayPause
ArrowArrow
Slider

Четврток, 10 Ноември 2016 21:01

Програмa/Извештаи

Погледнете ја нашата цела програма во PDF формат:

Извештаи: